Menu
Winkelwagen 0

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en leveringen dat u op onze webshop besteld.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat en verklaart u ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw daad van aankoop.

1. Verkoper:
De maatschappelijke zetel van VOF Bazoef is gevestigd te 9000 Gent, Voskenslaan 367 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nr. 0635.987.428.
De contactgegevens zijn: info@bazoef.be en 32(0)9/222.73.67.

2. Aanvaarding van de bestelling:
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW, exclusief verzendkosten, ze zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden, alle prijzen gelden per stuk tenzij anders is aangegeven. De prijzen op deze website worden onder voorbehoud vermeld.  Bazoef kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

3. Aansprakelijkheid:
De artikelen die wij verkopen worden op onze website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld, mocht er zich toch een fout voordoen op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld; de kleuren op de foto's kunnen afwijken.
De informatie betreffende de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
Bazoef aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten die worden aangeboden op onze website.

4. Levering:
Na ontvangst van de betaling zullen de producten verpakt en verzonden worden.  De leveringstermijn bedraagt +/- 2 werkdagen. Tijdens drukke periodes kan de leveringstermijn langer zijn.
Tenzij anders aangegeven bevatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper.  De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.  
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. Eigendomsvoorbehoud:
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsintresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

6. Klachten:
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht dagen na de levering en in geval van verborgen gebreken, acht dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

7. Waarborg:
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

8. Verzakingsrecht:
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete of zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, dient hij vooraf Bazoef schriftelijk op de hoogte te brengen. Na een bevestiging van Bazoef dient hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terug te sturen naar Bazoef, Zandvoordestraat 60A, 9052 Zwijnaarde. Bazoef kan teruggezonden goederen weigeren of niet terugbetalen wanneer de terugzending niet werd aangemeld, de originele verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper werden beschadigd of zichtbaar gebruik sporen vertonen. Indien aan deze voorwaarden worden voldaan, zal Bazoef het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen binnen de dertig dagen.

9. Overmacht:
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen alle vormen van overmacht en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

10. Prijzen en betaling:
De facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Voskenslaan 367, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.
Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie dagen na ontvangst van de factuur.
In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijk ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 3% per maand vanaf de factuurdatum. Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

11. Persoonsgegevens:
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens wanneer deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

12. Bewijs:
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, backups, ...).

13. Scheidbaarheid:
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

14. Toepasselijk recht:
Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch Recht.  De Rechtbank van Gent is enkel bevoegd.

15. Copyright:
Op alle op deze website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Bazoef zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers en gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen op deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Bazoef noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden op geen enkele analoge noch digitale wijze.